Bruksbetingelser -
Digitale bilder

1. Disse leveringsbetingelsene gjelder med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

2. Leverte filer kan bare brukes i henhold til bruksavtale, presisert gjennom beskrivelse
nnav f.eks. brukens art og formål, opplag, tidsperiode, geografisk spredning, m.v.
nnBruksavtalen inntas i fakturaen.

3. Den avtalte bruksrett er ikke eksklusiv, i så fall må dette være særskilt avtalt.

4. Avtalt bruksrett erverves juridisk først når full betaling har skjedd i henhold til fakturaens betingelser.

5. Ervervet bruksrett, kan ikke videreselges.

6. Digitale bilder kan brukes til skissebruk/layout uten kostnad.

7. Betydelig endring eller manipulering av bilder er bare tillatt etter spesiell avtale.

8. Bruk av bilder uten avtale rammes av åndsverklovens regler om straff og erstatning,
nnog slik bruk vil medføre 200 % høyere pris.

9. Fotografens navn skal krediteres i tilknytning til bildet.
nnBildet(ene) SKAL merkes med: JKKLstudio.com ©
nnBruk uten kreditering vil medføre 100 % høyere pris.

10. Bruk av bilder med personer eller kunstverk kan kreve spesiell tillatelse fra aktuelle personer eller rettighetshavere.
nnnFotografen vil oppgi om slik tillatelse foreligger.
nnnBruk uten innhenting av tillatelse er bildebrukers ansvar.

11. Bildefiler avtalt for engangsbruk skal slettes etter anvendelse for å unngå senere misbruk.

12. To eksemplarer av mediet hvor bildene er brukt, sendes bildeleverandøren for bruk i arkiv, avregning og/eller markedsføring.
nnnVed bruk i interne eller eksterne nettverk sendes nettverksadressen.

13. Hvis bestillingen skjer via en mellommann, plikter mellommannen å informere oppdragsgiveren/brukeren om
nnndisse leveringsbetingelsene og eventuell særskilt avtale som er inngått med bildeleverandøren.

14. Hvis faktura skal sendes til en annen enn mellommannen skal dette avtales ved bestilling.

 

Bruks-leveringsbetingelser (word-doc) for nedlasting